VISPĀRĪGIE VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šo vispārīgo lietošanas noteikumu (turpmāk tekstā –VLN) pieņemšanas mērķa objekts ir vietnes https://www.detralex.lv un tās apakšdomēnu (kopā turpmāk saukti – Vietne) izmantošana.

Pierakstoties un izmantojot vietni, tīmekļa sērfotājs (turpmāk saukts – Lietotājs) atzīst, ka ir iepazinies šo VLN, paziņo, ka viņš tos pilnībā pieņem un apņemas ievērot.

1. Mērķis

Šī Vietne ir paredzēta, lai sniegtu Lietotājiem vispārīgu informāciju par Vēnu slimībām, to riska faktoriem, ārstēšanas iespējām. Jāatzīmē, ka mēs nepublicējam aprakstus un nesniedzam pakalpojumus, kas būtu adresēti bērniem.

Konkrēti, SIA “Servier Latvia”, kas ir Les Laboratoires Servier filiāle Latvijā, dod pieeju Lietotājiem informāciju veselības jomā, ievērojot farmaceitisko kompāniju īpašos juridiskos un likumā noteiktos pienākumus un jo īpaši Sabiedrības veselības kodeksa noteikumus.

Tomēr ar šo tiek noteikts, ka Vietne neveido medicīnisku vai attālinātu veselības aprūpes sistēmu. Līdz ar to tajā ievietoto informāciju nevar uzskatīt par līdzvērtīgu medicīniskajam atzinumam vai diagnozei, un tā nevar aizstāt medicīnisko konsultāciju ar veselības aprūpes speciālistu.

Tāpat šo informāciju nevar interpretēt kā reklāmu vai produktu reklamēšanu neatkarīgi no tā, vai tos pārdod Les Laboratoires Servier vai tās grupas juridiskās personas. Lai iegūtu visu informāciju par vienu no šiem produktiem, mēs aicinām Lietotājus tieši sazināties ar juridisko personu, kurai ir attiecīgā produkta tirdzniecības atļauja.

2. Intelektuālais īpašums

Viss Vietnē pieejamais saturs, ieskaitot, bez ierobežojumiem, tekstus, grafikas, piktogrammas, attēlus, fotogrāfijas, ilustrācijas, skaņas, audio un video datus, kā arī Vietnes kokveida struktūru, pārlūkošanas plānu un logotipus, tās virsrakstu dizainu un izkārtojumu, nosaukumus, datubāzes, to struktūru un saturu, preču zīmes (turpmāk tekstā – Saturs) ir SIA “Servier Latvia” un / vai, ja piemērojams, tā licencētāju vai partneru ekskluzīvs īpašums, un kā tādus aizsargā intelektuālā īpašuma likumi vai noteikumi par attēla tiesībām.

Saskaņā ar Intelektuālā īpašuma kodeksu, ir atļauts veikt kopijas tikai privātām vajadzībām.

Līdz ar to jebkura Vietnes un / vai tās sastāvdaļu komerciāla izmantošana, attēlošana, izplatīšana, reproducēšana, pielāgošana, tulkošana vai pārveidošana, pilnīgi vai daļēji, ar jebkādu procesu, jebkura Vietnes satura koplietošana un jebkāda pārsūtīšana uz citu vietni bez iepriekšējas rakstveida SIA “Servier Latvia” atļaujas ir stingri aizliegta saskaņā ar Intelektuālā īpašuma kodeksa L.122-4. pantu.

Visi pieprasījumi autorizēt jebkura Satura reproducēšanu vai attēlošanu Vietnē ir jānosūta SIA “Servier Latvia” uz šādu adresi: office.latvia@servier.com

Turklāt Vietnē redzamās preču zīmes un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, un tos nevar izmantot bez īpašnieka īpašas atļaujas. Šādā gadījumā darbība, kas saistīta ar to pilnīgu vai daļēju atspoguļošanu, pavairošanu, izplatīšanu un izplatīšanu atkal no jauna, pamatojoties uz Vietnes elementiem, bez īpašnieka iepriekšējas rakstveida atļaujas, ir autortiesību pārkāpums intelektuālā īpašuma kodeksa L713-2 un turpmāko pantu izpratnē.

Jebkurā gadījumā Lietotājs apņemas saglabāt un kopēt katru autortiesību vai īpašuma tiesību norādi, kas norādīta visos tā izmantotajos Vietnes elementos.

3. Personas datu apstrāde

SIA “Servier Latvia” kā datu pārzinis, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, turpmāk tekstā VDAR (Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regula Nr.2016/679), var apkopot un apstrādāt Vietnes Lietotāju personas datus.

Lietotājs tiek informēts, ka tā personas datus izmantos SIA “Servier Latvia” un citu Servier grupas juridisko personu pakalpojumu sniedzēji un personāls, kuriem par tiem jāzina;

SIA “Servier Latvia” piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji, jo īpaši tie, kas ir atbildīgi par Vietnes uzturēšanu un Vietnes izveidi, kuri var piekļūt Lietotāju personas datiem, lai realizētu vienīgi tos mērķus, kas noteikti kā nepieciešami viņu uzdevuma veikšanai.

SIA “Servier Latvia” ir pienākums paziņot dažus jūsu personas datus kompetentajām iestādēm, piemēram, veselības aizsardzības iestādēm konkrētos juridiski noteiktos gadījumos.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, SIA “Servier Latvia” apņemas glabāt Lietotāju personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

SIA “Servier Latvia” var glabāt Lietotāju personas datus ilgāku laiku, ievērojot to, kas ir atļauts vai noteikts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, vai arī, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu tās tiesības un intereses.

Pēc šī termiņa personas dati tiek dzēsti vai arhivēti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Saskaņā ar VDAR, katram Lietotājam ir:

 • tiesības apskatīt un piekļūt, atjaunināt, papildināt un labot savus personas datus;

 • tiesības izdzēst un dzēst savus personas datus saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti VDAR un LV tiesību aktos;

 • tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu savu personas datu vākšanai;

 • tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi (pilnīgi vai daļēji);

 • tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;

 • tiesības uz pārnesamību un to, lai personas dati tiktu pārsūtīti strukturētā formātā, kas parasti tiek izmantots un mašīnlasāms, ja uz šiem datiem attiecas automatizēta apstrāde, pamatojoties uz to piekrišanu. 

Katru no šīm tiesībām var izmantot, nosūtot pieprasījumu datu pārzinim ar šādu kontaktinformāciju:

 • izmantojot Vietnē pieejamo kontaktu veidlapu, kur Lietotājam tiek lūgts ievadīt savu vārdu un kontaktinformāciju, lai viņam varētu nosūtīt atbildi,

 • sūtot ziņojumu uz e-pasta adresi: LatviaDataProtection@servier.com

 • vai pa pastu, sūtot vēstuli uz adresi:

Servier Latvia, SIA

Duntes iela 3

Rīga, LV-1013

Latvija

Visa informācija, kas attiecas uz Lietotāju personas datu apstrādi, ir noteikta Datu Privātuma__Politikā.

4. Sīkdatnes

Lietotāji tiek informēti, ka, pārlūkojot Vietni, informācija var tikt saglabāta viņu pārlūkprogrammā vai no tās atgūta, parasti sīkdatņu veidā. Šī informācija var būt saistīta ar Lietotāju, izmantotā pārlūka veidu, tā pārlūkošanas preferencēm, Vietni (apskatītajām lapām, pieteikšanās datumu un laiku utt.) vai tās termināli (datoru, planšetdatoru, viedtālruni utt.), un tiek izmantota galvenokārt, lai nodrošinātu, ka Vietne darbojas pareizi.

Sīkdatnes neļauj SIA “Servier Latvia” identificēt Lietotājus personīgi, bet vispārīgi apkopot informāciju, apmeklējot Vietni, un ļauj viņiem personalizēt Tīmekļa pieredzi.

SIA “Servier Latvia” apņemas nepaziņot šo sīkdatņu saturu trešajām personām, ja vien tām nav pienākums to darīt, kā to ir noteikusi tiesu vai administratīvā iestāde. Kad Lietotājs piesakās Vietnē, Lietotājs tiek skaidri aicināts piekrist Vietnē esošo sīkdatņu izmantošanai.

Līdzīgi, kad Lietotājs noklikšķina uz Vietnē esošajām ikonām, kas paredzētas sociālajiem tīkliem (piemēram, Twitter, Facebook vai Linkedin), un ja pārlūkošanas laikā ir piekritis saņemt sīkdatnes, šie sociālie tīkli var arī atstāt sīkdatnes tās terminālī.

Lietotājs var bloķēt visu vai dažu sīkdatņu lietošanu vai dzēst sīkdatnes, kas iepriekš instalētas tās pārlūkprogrammā:

 • vai nu izmantojot sīkdatņu pārvaldības konfiguratoru, lai tas varētu iegūt sīkāku informāciju par katru izmantoto un / vai vietnē atstāto sīkdatņu kategoriju, kā arī pārvaldīt tās preferences;

 • vai modificējot tā pārlūkošanas parametrus, apskatot izmantotā interneta pārlūka palīdzības izvēlni (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera utt.), jo īpaši, lai pieņemtu vai noraidītu visas sīkdatnes, jāinformē, kad tiek izsniegta sīkdatne, lai pārbaudītu tās derīgumu, ilgumu un saturu un periodiski izdzēstu sīkdatnes.

Atsevišķu sīkdatņu veidu bloķēšana vai dzēšana var ietekmēt piekļuvi noteiktām Vietnes funkcijām vai lapām vai arī padarīt to neiespējamu vai padarīt pieejamus dažus vietnē piedāvātos pakalpojumus, par kuriem SIA “Servier Latvia” nevar saukt pie atbildības. Lasiet vairāk par mūsu sīkdatņu politiku.

5. Vietnes izmantošana

Lietotāji apņemas izmantot Vietni:

 • atbilstoši paredzētajam lietojumam;

 • privātai lietošanai, izņemot visas komerciālās vai reklāmas darbības, vai darbības profesionāliem, reklāmas, mārketinga vai komerciāliem mērķiem;

 • saskaņā ar autortiesībām un visiem citiem intelektuālā īpašuma tiesību veidiem, jo īpaši saglabājot katru norādi par autortiesībām vai īpašumtiesībām, kas minētas visos tā izmantotajos Vietnes elementos;

 • neizmantojot robotu vai citus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu un izmantotu Vietnes saturu, un nemēģinot traucēt Vietnes darbību;

 • nemēģinot to kopēt, pilnībā vai daļēji pavairot, padarīt pieejamu vai izplatīt, vai jebkādā veidā to kopīgot ar nesankcionētām trešajām personām.

Turklāt uz Vietnē sniegto informāciju neattiecas līgums un šo informāciju nevar uzskatīt par pakalpojumu vai produktu piedāvājumu.

Nekādā gadījumā šī informācija nedrīkst būt interpretēta kā apgalvojums, garantija vai SIA “Servier Latvia” saistības attiecībā uz tajā norādītajiem produktiem un pakalpojumiem.

Lietotājs tiek arī informēts, ka Vietnē publicēto informāciju nevar uzskatīt par līdzvērtīgu medicīniskajam ieteikumam un to nevar izmantot ārsta ieteikuma vietā. Līdz ar to Lietotāji nekādā gadījumā nedrīkst izmantot šo informāciju, lai noteiktu medicīnisko diagnozi vai ieteiktu ārstēšanu, un viņiem jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu, kas ir pilnvarots sniegt medicīnisko aprūpi.

SIA “Servier Latvia” nevar būt atbildīga par lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz jebkādu Vietnē esošo informāciju, vai par jebkādu Vietnē esošas informācijas izmantošanu, ko īsteno trešās personas.

Jāatzīmē arī, ka ikkatrs Vietnes lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu un nodrošinātu savus datus un / vai lietojumprogrammas pret jebkādu internetā esošo vīrusu iejaukšanos vai piesārņošanu ar tiem.

6. Vietnes informācijas precizitāte un vispusība

Visa informācija, kas Lietotājiem tiek sniegta Vietnē, tiek sniegta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar netiešām garantijām par tirgojamu kvalitāti, piemērotību noteiktai lietošanai vai autortiesību pārkāpumu neesamību.

SIA “Servier Latvia” cenšas pēc iespējas nodrošināt, ka Vietnē izplatītā informācija ir precīza un aktuāla, kad tā ir pakļauta lietošanai tiešsaistē.

Tomēr tas nekādā veidā negarantē Vietnes Lietotājiem rīcībā esošās informācijas un satura patiesumu, pilnīgumu, precizitāti vai vispusību, un patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt vai labot publicētās informācijas un dokumentu kopuma saturu Vietnē.

Līdz ar to SIA “Servier Latvia” atsakās no visas atbildības par jebkādu neprecizitāti, kļūdu, izlaidumu vai modifikāciju, kas saistīta ar Vietnē pieejamo informāciju, jo īpaši gadījumā, ja tiek mainītas normatīvās vai juridiskās normas, un jebkura kaitējuma dēļ, ko izraisījusi krāpnieciska trešo personu ielaušanās, it īpaši, ja tas varētu izraisīt Vietnē pieejamās informācijas modifikāciju.

Saistībā ar šo SIA “Servier Latvia” nevar būt atbildīga par šo lapu saturu vai par jebkādu Lietotāja Vietnes pielietojumu, par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, ko izraisa jebkuras puses piekļuve Vietnei vai tās izmantošana, vai arī tāpēc, ka nav iespējams tai piekļūt ar savu lietotājinformāciju.

7. Vietnes pārveidošana

SIA “Servier Latvia” patur tiesības mainīt Vietnes saturu un datus vai informāciju, kas pieejama Vietnē, kā arī šajos Vispārīgajos lietošanas noteikumos, jo īpaši, lai ievērotu visus jaunos piemērojamos standartus, tiesību aktus un / vai noteikumus, un / vai Vietnes veiktspējas uzlabošanai.

Šajā gadījumā grozītie Vispārīgie lietošanas noteikumi stājas spēkā no dienas, kad tie ir publicēti tiešsaistē.

Tāpēc Lietotājam ieteicams regulāri informēt sevi par Vietnes Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem.

8. Vietnes pieejamība

SIA “Servier Latvia” cenšas nodrošināt Vietni Lietotājiem 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Tomēr _SIA “Servier Latvia” _nevar garantēt Vietnes pastāvīgu pieejamību un piekļuvi.

Šādā gadījumā SIA “Servier Latvia” patur tiesības atcelt, ierobežot, apturēt vai uz laiku pārtraukt daļēju vai pilnīgu piekļuvi Vietnei, tās funkcijām vai visiem vai daļēji Vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma vai atlīdzības jebkāda iemesla dēļ un jo īpaši tehniskas apkopes dēļ, ja rodas nepārvarama vara vai neparedzēta avārija, IT problēmas, grūtības saistībā ar sakaru tīklu struktūru vai jebkuras citas tehniskas grūtības.

Neskatoties uz visiem līdzekļiem, kurus izmanto SIA “Servier Latvia” un tās tehnisko pakalpojumu sniedzēji, Lietotājs tiek informēts, ka interneta tīkls nav uzticams, galvenokārt attiecībā uz relatīvo drošību datu pārraides ziņā, piekļuves Vietnei negarantētu nepārtrauktību, negarantētu veiktspēju datu pārraides ātruma un vīrusu izplatīšanās ziņā. Ar šo tiek arī noteikts, ka interneta tīklā, kā arī IT un telekomunikāciju sistēmās var rasties kļūmes, pārtraukumi un darbības traucējumi.

Līdz ar to SIA “Servier Latvia” šajā ziņā nedod nekādas garantijas, un tāpēc to nevar saukt pie atbildības par jebkādu kaitējumu, kas raksturīgs minētajam interneta tīkla, kā arī IT un telekomunikāciju sistēmu lietojumam, lai arī šis saraksts nav ierobežojošs:

 • visu datu un / vai informācijas slikta pārsūtīšana un / vai saņemšana internetā;

 • ārēja ielaušanās vai datorvīrusu klātbūtne;

 • visu uztveršanas iekārtu vai sakaru līniju atteice;

 • jebkuru citu interneta tīkla darbības traucējumi, kas kavē apmierinošu Vietnes darbību.

9. SIA “Servier Latvia” atbildība

SIA “Servier Latvia” nevar saukt pie atbildības par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, piemēram, lai arī šis saraksts nav ierobežojošs, visi datu zudumi vai bojājumi, programmu zaudēšana, peļņas zaudēšana vai darbības zaudējumi, kas radušies Lietotājam vai jebkurai trešajai personai, kas rodas no piekļuves Vietnei, pārlūkošanas vietnē, no Vietnes satura, no Vietnes un ar to saistīto vietņu izmantošanas vai tāpēc, ka nav iespējams izmantot piedāvāto saturu, informāciju un pakalpojumus, izmantojot Tīmekļa vietni.

SIA “Servier Latvia” atsakās no jebkādas atbildības par jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies:

 • no drukas vai formatēšanas kļūdas, neprecizitātes, kļūdas vai izlaiduma saistībā ar Vietnē pieejamo informāciju;

 • no trešās puses krāpnieciskas iejaukšanās, kuras rezultātā tika mainīta Vietnē pieejamā informācija, dokumenti vai elementi;

 • no jebkuras puses piekļuves Vietnei vai no tā, ka tai nav iespējams piekļūt;

 • no Lietotāja IT aprīkojuma kļūmes, nepareizas darbības vai nesaderības;

 • no tīkla darbības pārtraukuma, kas nodrošina piekļuvi Vietnei, no pilnīgas vai daļējas tīmekļa Vietnes nepieejamības, kas rodas jo īpaši telekomunikāciju darbības traucējumu dēļ;

 • no datorvīrusu, Trojas zirgu vai datortārpu izplatīšanas vai nomitināšanas, izmantojot Vietni, kas var ietekmēt Lietotāja datortehniku;

 • no kredīta, kas piešķirts jebkurai informācijai, kas iegūta tieši vai netieši no Vietnes, no tās izmantošanas vai no produkta, uz kuru tā atsaucas, lietošanas.

SIA “Servier Latvia” atsakās no jebkādas tiešas vai netiešas atbildības, ja Vietnes informācijas izmantošana pārkāpj patentu tiesības, autortiesības vai tiesības uz reģistrētu preču zīmi.

10. Lietotāja atbildība

Ja Vietnes saturu izplata Lietotājs, neatkarīgi no tā veida, viņš apņemas neveikt nekādas darbības vai izteikt piezīmes, kas ir pretrunā ar likumiem, sabiedrisko kārtību vai sabiedrības ētiku, vai kas ir aizskaroši, apmelojoši vai diskriminējoši, vai apdraudoši kādai personai vai personu grupai, vai kas pārkāpj noteikumus saistībā ar autortiesībām, attēlu tiesībām, citu cilvēku privātās dzīves, medicīniskās vai korespondences slepenības tiesībām. To var saukt pie atbildības par jebkuru šo saistību pārkāpumu.

Lietotājs parasti apņemas rīkoties cieņpilni, it īpaši attiecībā uz citiem Vietnes dalībniekiem.

Lietotājs tiek informēts, ka kompetento iestāžu pieprasījuma gadījumā SIA “Servier Latvia” ir pilnvarota pārsūtīt visus pieteikšanās datus, kas ļauj identificēt Lietotāju, ja šķiet, ka pēdējais ir nelikumīga satura vai darbību cēlonis.

11. Hiperteksta saites

Šajā Vietnē var būt saites uz citām Vietnēm, kuras publicējušas trešās personas.

Hiperteksta saites, kas ved uz trešās puses Vietni, klātbūtne nekādā gadījumā nav SIA “Servier Latvia” apstiprinājums attiecīgajai Vietnei vai tās saturam.

SIA “Servier Latvia” nekontrolē šīs trešās puses Vietnes un līdz ar to atsakās no jebkādas atbildības par šo Vietņu saturu un jebkādu to izmantošanu, ko var īstenot jebkurš Lietotājs.

Turklāt SIA “Servier Latvia” nevar saukt pie atbildības trešo personu sniegtās informācijas, atzinumu un ieteikumu rezultātā.

Lietotājs piekļūst trešo pušu Vietnēm un izmanto tās uz savu atbildību, uzņemoties attiecīgos riskus un rīkojas saskaņā ar piemērojamajiem lietošanas noteikumiem minētajās Vietnēs.

Tādēļ Lietotājiem tiek ieteikts pirms personiskās informācijas sniegšanas pārbaudīt šo Vietņu lietošanas noteikumus un konfidencialitātes hartas.

12. Piemērojamie tiesību akti

Uz šiem VLN attiecas Latvijas likumi, ievērojot gan būtiskos noteikumus, gan formālos noteikumus. Visas domstarpības tiek risinātas Latvijas jurisdikcijas tiesās.

Tādējādi tiek izslēgta jebkāda tādu kolīziju normu piemērošana, kas ierobežo Latvijas likumu pilnīgu piemērošanu. Līdz ar to Latvijas likumi attiecas uz visiem Lietotājiem, kuri pārlūko Vietni un kuri izmanto visas vai daļu no tās funkcijām.

Atšķirību gadījumā starp Vietnē norādīto informāciju latviešu valodā un Vietnē norādīto informāciju angļu valodā, noteicošā ir Vietnes versija angļu valodā.

13. Juridiskas piezīmes:

Vietni www.detralex.lv publicē SIA “Servier Latvia” uzņēmums, kura kapitāls ir 284 564 euro, reģistrēts Latvijā, reģ. Nr.40103192911, kura juridiskā adrese Duntes iela 3, Rīga, LV-1013.

Publikācijas direktors ir Jānis Leja, SIA “Servier Latvia” direktors.

Vietni https://detralex.lv mitina uzņēmums OVH SAS, kas reģistrēts 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France – https://www.ovh.com/.

Vietnes https://detralex.lv dizainu un izveidi ir uzņēmies LICORN PUBLISHING, SARL, kura juridiskā adrese ir 101 rue de Sèvres, 75006 Paris – France – https://licornpublishing.com/.

2024